អាវងឆ្នោតចេញអី_តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃទី 08/12/2021_Lucky today | ดวง พม่า ฟรี

by Paul Antony
0 comment

អាវងឆ្នោតចេញអី_តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃទី 08/12/2021_Lucky today


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

តំរុយឆ្នោតវៀតណាម(ឆ្នោតយួន) ទាយដោយគ្រូអាវង ថ្ងែទី 08/12/2021 សំណាងល្អទងអស់គ្នាណា VN lotory ត្រូវ 99%
សំណាងល្អទាំងអស់គ្នា លទ្ធផល ឆ្នោតខែ្មរ ឆុតណាស់ តម្រុយឆ្នោតយួន ប៉ុស្តិ៍ A,B,C,D សម្រាប់ថ្ងៃទី នេះ Vietnamese Lottery lucky today vina24 ឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number lottery vip number តំរុយឆ្នោត2021 ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន, តំរុយឆ្នោតយួន, ឆ្នោតយួន VIP, lottery vietnam vina24h លេខពិសេស, ឆ្នោតយួន vip តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ តម្រុយឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number, lottery vip,khmer lottery Live,number តំរុយឆ្នោត2021ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយួន VIP, ឆ្នោត2021vina24kh ប៉ុស្តិ៍ហូ ​Tang Sakkda ឆ្នោត vn KNL Lotterys Virak lottery លេខឆ្នោត Vietnam and Khmer Lottery Vietnamese Lottery khmer 168 ឈ្នះៗ តំរុយ ឆ្នោតខ្មែរ 99.9% តរុយឆ្នោតយួន,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះតម្រុយឆ្នោតយួន 08/12/2021 លេខល្អ ឈុតៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះ សំណាងល្អទាំងអស់គ្នា លទ្ធផល ឆ្នោតខែ្មរ ឆុតណាស់ តម្រុយឆ្នោតយួន ប៉ុស្តិ៍ A,B,C,D សម្រាប់ថ្ងៃទី នេះ Vietnamese Lottery lucky today vina24 vina24h lottery vietnam តម្រុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយប់ vietnam lottery តំរុយឆ្នោតវៀតណាម តំរុយឆ្នោត2021 vina24kh ប៉ុស្តិ៍ហូ Tang Sakkda ឆ្នោត vn KNL Lotterys Virak lottery លេខឆ្នោត កុមារទេព Vietnam and Khmer Lottery Vietnamese,ឆ្នោតខ្មែរ,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ឆ្នោតយួន,ឆ្នោតខ្មែរ10 35,តំរុយឆ្នោតយួន,ដំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ម៉ែគ្រូបំបែកលេខឆ្នោតយួន,តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ឆ្នោតយួន,តាល្បីឆ្នាំោតយួន,khmer lottery,ឆ្នោតខ្មែរ13 00, ឆ្នោតវៀតណាម,គ្រូតាឆ្នោតយួន,លទ្ធផលឆ្នោតយួន,ម៉ែគ្រូឆ្នោតយួន,តរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,លទ្ធផលឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ10:35, តំរុយឆ្នោតយួន,តំរុយឆ្នោតខ្មែរ,តុំរុយឆ្នោតយាន,តម្រុយឆ្នោតយួន,តុំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ដំរុយឆ្នោតយួន,ឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,លេងឆ្នោតយួន, គ្រូធំ_ឆ្នោតយួន,ប៉ាច ប៉យ,ឆ្នោតខ្មែរ,ឆ្នោតខ្មែរ3 45,សុំលេខឆ្នោតយួន,តំរុយឆ្នោតវៀតណាម,ឆ្នោតខ្មែរ 10,ឆ្នោតខ្មែរ1,ម៉ែគ្រូបំបែកឆ្នោតយួន,ឆ្នោតខ្មែរម៉ោង 1,ឆ្នោត,តំរុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃនេះ,លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃនេះ, តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ឆ្នោតយួនចេញម៉ោង 4.30,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ13 00,ដរុយឆ្នោតយួន,ឆ្នោតខ្មែរម៉ោង 10:30,ឆ្នោតខ្មែ,លេខឆ្នោតចេញថ្ងៃនេះ,តំរុយឆ្នោតវៀតណាម តំរុយឆ្នោតខ្មែរ,Lottery khmer 168 ឈ្នះៗ តំរុយ ឆ្នោតខ្មែរ ៩០% តំរុយឆ្នោតយួន Vina24h Vina24h today ឆ្នោតយួន ឆ្នោតវៀតណាម តម្រុយឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ ឆ្នោតយប់ ឆ្នោតយួនពេលយប់ Vn Lottery តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ តម្រុយឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number lottery vip number តំរុយឆ្នោត2021 ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន, តំរុយឆ្នោតយួន, ឆ្នោតយួន VIP, lottery vietnam vina24h លេខពិសេស, ឆ្នោតយួន vip តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ តម្រុយឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number, lottery vip,khmer lottery Live,number តំរុយឆ្នោត2021ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយួន VIP, lottery vietnam vina24h លេខពិសេស ឆ្នោតយួន vip ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ lucky today, vina24 vina24h lottery vietnam តម្រុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយប់ vietnam lottery តំរុយឆ្នោតវៀតណាម តំរុយឆ្នោត2021vina24kh ប៉ុស្តិ៍ហូ ​Tang Sakkda ឆ្នោត vn KNL Lotterys Virak lottery លេខឆ្នោត Vietnam and Khmer Lottery Vietnamese Lottery khmer 168 ឈ្នះៗ តំរុយ ឆ្នោតខ្មែរ 99.9% តរុយឆ្នោតយួន,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះvip,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះយប់,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,តំរុយឆ្នោតយួនថ្មី,តំរុយឆ្នោតយួនថ្មី នឹងច្បាស់ថ្មី,តំរុយឆ្នោតខ្មែរថ្ងៃនេះ,តំរុយឆ្នេាតខ្មែរ,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរថ្ងៃនេះ,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ10 35,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ13 00,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ3 45,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ13,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ7 45,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ10,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ1,តំរុយឆ្នោតយួនពិសេស,តំរុយឆ្នោត,តរុយឆ្នោតថៃ,តំរុយឆ្នោតយួនថ្មី,តំរុយឆ្នោតសៀម,ឆ្នោតរាជសី,លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ,តាល្បីឆ្នោតយួន,ម៉ែគ្រូបំបែកលេខឆ្នោតយួន,ប៉ុស្តិ៍ហូ,ប៉ុស្តិ៍ហូថ្ងៃនេះ,គ្រូជ្រូក តម្រុយឆ្នោតយួន,VN TomRoyChhnort,CAM WM,ត្រង់ B.C ឡានផ្ដល់សំណាង ,ឆ្នោតយួន,VIP,LottoKH,TOP CAMBO FISHING,win2888,លេខឆ្នាត,លេខឆ្នោតចេញថ្ងៃនេះ,លេខឆ្នោតខ្មែរ,លេខឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,លេខឆ្នោតពិសេស,លេខឆ្នោតថៃចេញថ្ងៃនេះ,លេខឆ្នោតចេញថ្ងៃនេះ,តម្រុយឆ្នោតខ្មែរ,ដំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ,ឆ្នោតថៃ ថ្ងៃនេះ ប្រចាំថ្ងៃ,lucky today vina24 vina24h lottery vietnam តម្រុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយប់ vietnam lottery តំរុយឆ្នោតវៀតណាម តំរុយឆ្នោត2020 vina24kh ប៉ុស្តិ៍ហូ Tang Sakkda ឆ្នោត vn KNL Lotterys Virak lottery លេខឆ្នោត កុមារទេព Vietnam and Khmer Lottery Vietnamese Lottery khmer 168 ឈ្នះៗ តំរុយ ឆ្នោតខ្មែរ 99.9% តំរុយឆ្នោតយួន Vina24h Vina24h today ឆ្នោតយួន ឆ្នោតវៀតណាម តម្រុយឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ ឆ្នោតយប់ ឆ្នោតយួនពេលយប់ Vn Lottery តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ តម្រុយឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number lottery vip number តំរុយឆ្នោត2021 ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន, តំរុយឆ្នោតយួន, ឆ្នោតយួន VIP, lottery vietnam vina24h លេខពិសេស, ឆ្នោតយួន vip តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ តម្រុយឆ្នោតវៀតណាម Vietnam Lottery vip number, lottery vip number តំរុយឆ្នោត2021 ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយួន VIP, lottery vietnam vina24h លេខពិសេស ឆ្នោតយួន vip ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួន តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ lucky today, vina24 vina24h lottery vietnam តម្រុយឆ្នោតយួន ឆ្នោតយប់ vietnam lottery តំរុយឆ្នោតវៀតណាម តំរុយឆ្នោត2021 vina24kh ប៉ុស្តិ៍ហូ ​Tang Sakkda ឆ្នោត vn KNL Lotterys Virak lottery លេខឆ្នោត កុមារទេព Vietnam and Khmer Lottery Vietnamese Lottery khmer 168 ឈ្នះៗ តំរុយ ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតយួន, ពីរលេខ តម្រុយឆ្នោតយួនតម្រុយឆ្នោតតម្រុយឆ្នោតវៀត

See also  ประสบการณ์ตรง ติดล็อครายเดือน แก้ล็อคซิม ปลดรายเดือน ปลดซิม มีสิทธิโดนฟ้อง | โทรศัพท์รายเดือน dtac

អាវងឆ្នោតចេញអី_តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃទី 08/12/2021_Lucky today

ดูดวงแม่นๆ โดยทายผลลัพธ์จากการคำนวณเลขอายุของคุณเอง..แม่นเว่อร์!


สามารถรับชมแบบ HD. (เพื่อภาพที่คมชัดมากกว่าเดิม)
♥ ♥ Let’s Connect ♥ ♥
cebook : https://www.facebook.com/Noknoionline
Youtube : https://www.youtube.com/noknoionline

See also  คาถา ค้าขายดี มีโชคลาภ (ชัดเจน) - เอื้ออังกูร | เรียกลูกค้า

ดูดวงแม่นๆ โดยทายผลลัพธ์จากการคำนวณเลขอายุของคุณเอง..แม่นเว่อร์!

\”ฮิน เส็ท\” หนุ่มน้อยพม่า พาเราเยือนถิ่นเกิด เปิดมุมมองพม่าที่ไม่เคยรู้ I ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP.61


หลายคนเคยเดินทางไปเยือนพม่า และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมมีเสน่ห์ที่หลากหลาย แต่ในวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวพม่าแล้ว ยังมีแง่มุมต่าง ๆ ให้เราได้เรียนรู้อีกมากมาย
วันนี้หนุ่มน้อยชาวพม่า จะพาเราไปเยือนถิ่นเกิดของเขานอกเมืองย่างกุ้ง
พม่า สิเรียม เยเลพญา ประวัติศาสตร์นอกตำรา

Item Title: Classical Violin
Item URL: https://elements.envato.com/classicalviolin3PSVXFE
Item ID: 3PSVXFE
Author Username: LuckyBlackCat
Licensee: adisak srisom
Registered Project Name: ประวัติศาสตร์นอกตำรา
License Date: March 25th, 2021
Item License Code: CVEKJ7WTLG

Item Title: Acoustic Morning
Item URL: https://elements.envato.com/acousticmorning4HZMGJC
Item ID: 4HZMGJC
Author Username: BasspartoutX
Licensee: adisak srisom
Registered Project Name: ประวัติศาสตร์นอกตำรา
License Date: March 29th, 2021
Item License Code: QR6LWNJ89M

Item Title: Morning
Item URL: https://elements.envato.com/morningDET9K2B
Item ID: DET9K2B
Author Username: LightBeats
Licensee: adisak srisom
Registered Project Name: ประวัติศาสตร์นอกตำรา
License Date: March 25th, 2021
Item License Code: R4N6FYLEZV

Item Title: In Sports
Item URL: https://elements.envato.com/insportsAD75573
Item ID: AD75573
Author Username: AlexanderRufire
Licensee: adisak srisom
Registered Project Name: ประวัติศาสตร์นอกตำรา
License Date: March 25th, 2021
Item License Code: 7P92RZLWGN

Item Title: Bluegrass Fun
Item URL: https://elements.envato.com/bluegrassfunHR7PXB3
Item ID: HR7PXB3
Author Username: Remstunes
Licensee: adisak srisom
Registered Project Name: ประวัติศาสตร์นอกตำรา
License Date: March 26th, 2021
Item License Code: ZEXUTPKQF3

\

[Official Audio] กอดครั้งสุดท้าย feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม : เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม


ผลงานเพลงใหม่ที่หลายคนรอคอย กอดครั้งสุดท้าย เพลงรักอารมณ์ลึกซึ้ง ความหมายกินใจ แต่งจากหัวใจที่รักการร้องเพลง และการแต่งเพลงของเน็ตไอดอลบ้านนาร้อยล้านวิวคนนี้ เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม แนวเพลงเน้นฟังเข้าใจง่าย
ด้วยสไตล์การร้อง การเอื้อน การใช้คำที่มีเสน่ห์แบบลูกทุ่งอีสาน แนวดนตรีมีการผสมผสานอย่างลงตัวทั้งลูกทุ่งอีสาน เพื่อชีวิตและเพิ่มความเป็นร็อคเข้าไป ทำให้แตกต่างจากทุกเพลงที่เบิ้ลแต่ง
พิเศษสุด ๆ ๆ ท่อนท้ายเพลง มีเสียงร้องใสๆ ของนางเอกคู่จิ้น ธัญญ่า อาร์ สยาม มาเซอร์ไพร้ส์ ร่วมร้อง Feat. ในเพลงนี้ด้วย ยิ่งเพิ่มความหวาน เศร้าซึ้งได้สุดๆ
กอดครั้งสุดท้าย
เบิ้ลปทุมราชRsiam
โตมากับอาร์เอส
ถูกใจให้เบิ้ล
อาร์สยาม

โหลดเสียงรอสาย : 223774
ฟังเพลงที่ JOOX : https://goo.gl/DIQG9h
iTunes : http://apple.co/2ppmLhK
facebook : http://fb.com/RsiamMusicPage

See also  INSANE 40 KILL GAMEPLAY IN CALL OF DUTY MOBILE BATTLE ROYALE! | call of duty mobile ไทย

กอดครั้งสุดท้าย Feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : พลอยใส ลำปายมาศ
อ้ายผิดมากใช่ไหม จนนางต้องมาทิ้งอ้าย
อยากขอคืนใจ แล้วไปกับเขา
เฮาเลิกกันได้ไหม คือคำที่เธอเอ่ยเว้า
อยากสิไปกับเขา อ้ายขอจักอย่าง ให้ฮู้ว่ายังฮัก
กอดเจ้าครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ก่อนใครสิพาเจ้าหนี
เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมาก
มือข้างขวาลูบหลังเบา เบา คลายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผาก
ลาก่อนที่รักอ้ายฮักน้องเด้อ
ย่อนว่าฮักหมดใจ เกิดมาบ่เคยร้องไห้ บ่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้
อ้ายบ่คึดบ่ฝัน นิทานสิจบจั่งซี่
อยากสิไปอีหลี ให้ฮู้ไว้เด้อนาง อ้ายยังบ่หมดฮัก
กอดเจ้าครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ก่อนใครสิพาเจ้าหนี
เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมาก
มือข้างขวาลูบหลังเบา เบา คลายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผาก
ลาก่อนที่รักอ้ายฮักน้องเด้อ
อ้ายฮักน้องเด้อ
กอดน้องครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ต่อไปให้ลืมน้องสา
ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้อ้ายผืนหนึ่ง
อยากขอบคุณที่อ้ายกอดกัน น้องยอมรับว่ามันสุดซึ้ง
แม้ยังคิดถึงแต่ฮักบ่ได้แล้ว
กอดน้องครั้งสุดท้าย กอดเอาไว้ ต่อไปเบิ่งแยงเจ้าของ
ความฮักเฮาสองมันจบลงแล้ว
อ้ายอยากให้เจ้าหวนคืนมา เบิ่งสายตาคงบ่มีแวว
มันจบลงแล้ว เหลือเพียง…กอดครั้งสุดท้าย

[Official Audio] กอดครั้งสุดท้าย feat. ธัญญ่า อาร์ สยาม : เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม

ดูดวงแบบพม่า ทายนิสัยจากวันเกิดทั้ง 7 วัน ตามตำราโหราศาสตร์พม่า!!


เกิดวันอาทิตย์
สัตว์มงคล: ครุฑ
ทิศนำโชค: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
นิสัยคนเกิดวันอาทิตย์: คุณเป็นคนซื่อตรง ถือคติ ‘ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน’ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องรู้จักอ่านคนให้ออก มิฉะนั้นจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ ข้อดีอีกอย่างก็คือ คุณเป็นคนใจสู้ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แต่ก็ต้องระวังอีกว่าความเพียรพยายามของคุณในจุดนี้ จะกลับกลายเป็นความดื้อแพ่งโดยไม่รู้ตัว
เกิดวันจันทร์
สัตว์มงคล: เสือ
ทิศนำโชค: ทิศตะวันออก
นิสัยคนเกิดวันจันทร์: คุณเป็นคนที่มีสกิลเอาตัวรอดสูง นอกจากจะทรหดอดทน ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแล้ว ยังมีความอยู่เป็น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี รับมือกับคุณทุกประเภทได้หมด แม้จะดูเหมือนคนประนีประนอมเก่ง แต่ถ้าถึงคราวจำเป็น คุณก็หักดิบได้เหมือนกัน
เกิดวันอังคาร
สัตว์มงคล: สิงห์
ทิศนำโชค: ทิศตะวันออกเฉียงใต้
นิสัยคนเกิดวันอังคาร: คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง ห้าวหาญ ใจนักเลง รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี รักพวกพ้องเป็นที่สุด ควรนำความรักที่มีต่อคนรอบข้างนี้ไปใช้ให้ถูกทาง มิฉะนั้น คุณจะกลายเป็นคนที่ลำเอียงจนโลกเบี้ยวได้ แล้วก็ต้องระวังคำพูดตัวเองนิดนึง ปากตรงกับใจมันก็ดี แต่บางทีก็ควรรักษาน้ำใจคนอื่นบ้าง
เกิดวันพุธ (กลางวัน)
สัตว์มงคล: ช้าง
ทิศนำโชค: ทิศใต้
นิสัยคนเกิดวันพุธ (กลางวัน): คุณเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย ราวกับลมเพลมพัด ชอบทำอะไรปุบปับ ตัดสินใจฉับไว ไม่ชอบอะไรเชื่องช้า ถ้ามองในด้านดีก็ถือว่าเป็นคนเด็ดขาด ชัดเจน แต่ถ้ามองในด้านลบก็ต้องติงนิดว่า ความรวดเร็วนี้อาจทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในบางครั้ง อาจทำให้เสียใจภายหลังได้
เกิดวันพุธ (กลางคืน)
สัตว์มงคล: ช้างนรการ (ช้างไม่มีงา)
ทิศนำโชค: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
นิสัยคนเกิดวันพุธ (กลางคืน): คุณเป็นคนกว้างขวาง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเพื่อนเยอะ แต่คนที่คุณจะคบหาเชิงลึกเป็นเพื่อนตายนั้น อาจมีน้อยหน่อย เพราะคุณเป็นคนรักอิสระ ค่อนข้างขี้ระแวงระวังพอสมควร ไม่ไว้ใจคนอื่นเหมือนที่คนอื่นไว้ใจตัวเอง ด้วยความที่เป็นคนความอดทนต่ำ คุณจึงชอบงานที่ต้องรีบๆ ทำมากกว่า
เกิดวันพฤหัสบดี
สัตว์มงคล: หนูเล็ก
ทิศนำโชค: ทิศตะวันตก
นิสัยคนเกิดวันพฤหัสบดี: คุณเป็นคนที่ซีเรียสกับชีวิต ทำให้บุคลิกภายนอกออกจะดูเคร่งขรึม ขึงขัง จนคนอื่นไม่กล้าชวนคุยเท่าไหร่ แต่คุณก็หาได้แคร์ไม่ เพราะในใจคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนใจดี มีไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์แค่ไหน นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนทะเยอทะยาน พร้อมลุยทุกปัญหาเพื่อดาหน้าสู่ความสำเร็จ
เกิดวันศุกร์
สัตว์มงคลประจำ: หนูใหญ่
ทิศนำโชค: ทิศเหนือ
นิสัยคนเกิดวันศุกร์: คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมในหัวใจสูง ช่างเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น และชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมาก พึงระวังว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีมากเกินไปในบางครั้ง อาจนำความลำบากใจมาสู่ตนในภายหลังได้ ต้องรู้จักบาลานซ์อารมณ์อ่อนไหวความใจบางของตัวเองให้มั่นคงเสมอ
เกิดวันเสาร์
สัตว์มงคล: นาค
ทิศนำโชค: ทิศตะวันตกเฉียงใต้
นิสัยคนเกิดวันเสาร์: คุณเป็นคนฉลาด หัวไว ไหวพริบดี มีความมุ่งมั่น หากตั้งใจจะทำอะไรแล้ว คุณจะบากบั่นทำสิ่งนั้นให้สำเร็จจงได้ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยความที่คุณเชื่อมั่นในตนเองพอตัว จึงมีแนวโน้มสูงว่าคุณจะทำงานร่วมกับผู้อื่นยาก เหมาะแก่การฉายเดี่ยวมากกว่า เพราะคุณเชื่อว่าความคิดของคุณดีเลิศที่สุด
By \”ATube ช่องดูดวง แล้วย้อนดูตัว\”

ดูดวงแบบพม่า ทายนิสัยจากวันเกิดทั้ง 7 วัน ตามตำราโหราศาสตร์พม่า!!

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

You may also like

Leave a Comment